Kenya Turkana women fetching water_Roger Job.jpg

Women fetching water
Roger Job