Iran stoney valley nomadic pastoralists_CENESTA (4).jpg

Stony valley
CENESTA